خدمات مركز پژواك

بخش:
مجموعه: معرفی خدمات مرکز

 

 

هر یک از کودکان در مرکز پژواک روند ارزیابی ها و مداخلات جامعی را طبق موارد زیر در طول مدت حضورش در مرکز دریافت می کند. این خدمات توسط اعضای تیم پژواک و بر مبنای فعالیت تیمی و مشارکتی در توانبخشی ارائه می شوند.

در ابتدای ورود کودک و خانواده :

ثبت نام در مرکز و تشکیل پرونده برای کودک

اقدامات لازم جهت پرداخت یارانه سازمان بهزیستی

ارزیابی های اولیه روانشناسی، شنوایی و گفتار و زبان

تعیین سطح اولیه کودک و برنامه ریزی کلاس های گروهی و خصوصی کودک

 

با ثبت حضور کودک در مرکز :

دو جلسه هفتگی شنوایی شناس و آسیب شناس گفتار و زبان  ( برنامه های هر یک از سطوح بر مبنای رشد طبیعی و نیازهای کودک تدوین شده است)

جلسات هفتگی کاردرمانی و روانشناس در صورت لزوم

سه جلسه کلاس گروهی هر سطح با مربی

(مربیان آموزش دیده توسط کارشناسان آموزش کودکان را در این بخش بر عهده دارند)

 

خدمات آموزشی کلاس گروهی:

بسط و تعمیم آموزش های تخصصی کارشناس ها

آموزش معنایی در بافت موضوعی

روایت داستان و بازگویی داستان

آموزش اشعار و ریتم

بازی ها و فعالیت های گروهی

فعالیت های پیش دبستانی

 

ارزیابی های دوره ای :

ارزیابی سه ماهه مهارت های شنوایی، گفتار و زبان در دوره های سه ماهه

ارزیابی های دوره ای روانشناسی و کاردرمانی در صورت لزوم

راهبری ادیولوژیک

کمیسیون های دوره ای جهت بررسی وضعیت کودکان

 

سایر برنامه های تخصصی :  

کلاس های نمایش خلاق

انجام فعالیت های گروهی مرتبط با بافت معنادار موضوعی

برگزاری اردوهای آموزشی تفریحی مرتبط با بافت معنادار موضوعی

کلاس صدا.بازی. حرکت

بازی درمانی

کلاس های موسیقی و توانبخشی

 

خانواده ها :

جلب همکاری خانواده ها در جریان آموزش کودک در مرکز

برگزاری کارگاه های آموزشی برای والدین کودکان توسط کارشناسان

 

 

به طور دوره ای و هر سه ماه و یا در صورت لزوم در زمان های با فواصل کوتاه تر کمیسیون هایی برای هر یک از کودکان به منظور تامین نیاز های آموزشی و یا تغییر در برنامه آموزشی با حضور اعضای تیم تشکیل می شوند.